Hög tid för nästa strategi som lyder precis så som dagens rubrik. Målet med denna strategi är att Örebro kommun som helhet har ett samlat grepp om kompetensläget, framtida kompetensbehov, en bild av gapet mellan nuläge och behov samt aktiviteter för att komma tillrätta med gapet.

Hej och hå. Jag är processledare för området kompetensförsörjning och jag har lovat mig själv att ute i våra verksamheter inte göra det svårare än vad det är.
Kompetensförsörjning som begrepp används dessutom både högt och lågt och det är många i samhället, både organisationer, företag, universitet med flera som har just kompetensförsörjning som sitt uppdrag.

Örebro kommun är en stor och komplex verksamhet och det ställs höga krav på oss. Vi måste svara upp till de krav som medborgare ställer på god kvalitet och service. Utmaningen i det ligger på flera plan och kompetensförsörjningen är en del av det.

Det jag vill är att alla chefer ska utgå från sin egen verksamhet och verkligen fundera på vilka utmaningar verksamheten står inför framöver och vad som kan komma att påverka. Och jag vill att steg ett ska vara verksamheten – fler eller färre elever? Ökad eller minskad vårdtyngd? Ny lagstiftning? Sen kan vi börja fundera på om det får konsekvenser för t.ex. bemanningen.

Detta kommer att utmynna i en långsiktig planering. För vissa kommer det handla om svårrekryterade grupper och hur vi gör för att nå dem. För andra är utmaningen att få tillräckligt många som intresserar sig för yrket och söker utbildningarna. För vissa verksamheter kommer fokus vara på att behålla den kompetens som finns och för andra att utveckla eller rekrytera in helt ny kompetens.

Det är det här som är strategisk kompetensförsörjning för mig och utan att linda in det i fina processer och ord så kommer detta att ge oss möjlighet till att ha rätt kompetens för nutida och framtida utmaningar genom att utveckla våra medarbetare och rekrytera in rätt kompetens.
Resultet blir en organisation som kan möta medborgarnas krav och en förmåga att i tid ställa om till ändrade förutsättningar.

Det finns som sagt många aktörer som har kompetensförsörjning överst på sin agenda och jag har den för Örebro kommun. Det är bra att vi är många. I vår strävan att skapa en attraktiv arbetsplats och i förlängningen en attraktiv region behöver vi samarbeta och hjälpas åt för att bland annat;

– Påverka de som fattar beslut gällande t.ex. utbildningsutbud och infrastruktursatsningar. Vi flytt int! Förre och färre flyttar för att jobba till förmån för att pendlingen ökar – då måste det vara enkelt.
– Visa upp en reell bild av arbetslivet och sprida kunskap till framförallt unga och deras föräldrar vad det innebär på riktigt att arbeta inom olika brancher. Jag är väldigt lite inne på att styra människors val i livet, men vi kan hjälpa till att skapa förutsättningar för kloka beslut.
– Locka fler människor till regionen och därmed förstärka utbudet av arbetskraft.
– Dämpa konkurrensen mellan olika arbetsgivare i regionen och i stället se helheten i att det inom regionen finns goda chanser för varje individs karriärutveckling.